1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen House of Brows en de opdrachtgever (cliënt). Alle door dienstverlener gedane aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en inclusief de wettelijk opgelegde BTW, indien anders is dit aangegeven.

2. Inspanningen van House of Brows
House of Brows zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. House of Brows zal zoveel als mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van
wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak
aan House of Brows melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag House of Brows 50% van het
honorarium voor de afgesproken behandeling aan cliënt doorberekenen. House of Brows moet verhindering voor een
afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide
partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien bij het niet nakomen van de verplichting sprake is
van overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

De nabehandeling van een permanente make-up behandeling dient binnen 4 tot 6 weken na de eerste behandeling plaats te vinden. Na deze tijd wordt de touch up prijs berekend.

House of Brows heeft het recht de afspraak te annuleren als u 10 minuten te laat bent, met reden dat er onvoldoende tijd is voor een volledige behandeling. Iedereen krijgt genoeg tijd voor een volledige behandeling mits u op tijd bent.

4. Betaling
House of Brows vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten via internet en folders. De vermelde prijzen zijn
inclusief de wettelijke 21% BTW en altijd onder voorbehoud van fouten. Prijswijzigingen worden tenminste 30
dagen voor de ingangsdatum vermeld. Aanbiedingen en speciale acties zijn slechts geldig in de aangegeven looptijd
en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling, de betaling van deze behandeling
en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend in overleg met House of Brows is gespreide betaling mogelijk
aangaande het volgen van een behandeling. 

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet House of Brows voor de eerste behandeling van alle gegevens waarvan House of Brows aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het
zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. House of Brows neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een
geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. House of Brows behandelt de gegevens van de cliënt vertrouwelijk,
volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. House of Brows zal de gegevens van de cliënt niet
verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

6. Geheimhouding
House of Brows is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens
de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit als zodanig door de cliënt is aangemerkt of als dit voortvloeit
uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een
gerechtelijke uitspraak, House of Brows verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
House of Brows is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, als blijkt dat aan House of Brows door cliënt
onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt over relevante aandoeningen die bij cliënt bekend waren,
medicijngebruik, of anderszins. In geval van aantoonbare schade verwijtbaar aan House of Brows is House of Brows aan te
spreken tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering aan House of Brows wordt
uitbetaald.

8. Garantie
House of Brows geeft de cliënt 1 week garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt:
– indien de behandeling die cliënt heeft laten uitvoeren door House of Brows, nadien heeft laten onderhouden door een
andere salon.
– indien cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
– indien cliënt andere producten dan door House of Brows geadviseerd heeft gebruikt voor onderhoud,
– indien cliënt adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
– indien cliënt het advies om medische hulp te zoeken binnen 3 werkdagen niet heeft opgevolgd.

Als de client niet tevreden is over een behandeling gaat House of Brows kijken naar een oplossing.

Er geldt altijd een geen geld terug garantie.

9. Beschadiging & diefstal
House of Brows is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan in de beschikbaar gestelde ruimte
van cliënt . House of Brows heeft het recht, schadevergoeding van de cliënt te eisen indien meubilair, apparatuur of
producten door toedoen van de cliënt beschadigd worden. Bij diefstal door cliënt ten opzichte van House of Brows doet
House of Brows altijd aangifte bij de politie.

10. Klachten
Cliënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking,
schriftelijk te melden aan House of Brows, bij gebreke waarvan het recht van cliënt om te stellen dat de werkzaamheden
niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt. Alle rechten van cliënt vervallen indien cliënt niet uiterlijk binnen vijf
werkdagen na uitvoering van de betreffende werkzaamheden, eventuele klachten aanhangig heeft gemaakt, uitgegaan van
door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens

11. Overeenkomst
Wanneer cliënt een afspraak maakt met House of Brows en een behandeling geniet, dan is er automatisch sprake van een
overeenkomst en gaat cliënt akkoord met de algemene voorwaarden. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst
blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te
passen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. House of Brows zal zoveel als redelijkerwijs
mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

12. Website
De website van House of Brows is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, ontwerp, lay-out, tekst en inhoud
auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden
gebruikt voor andere websites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Onrechtmatige
verveelvoudiging of distributie van de website of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met alle
beschikbare juridische middelen worden bestreden.

13. Geschillen
Over alle geschillen tussen House of Brows en cliënt zal worden beslist door de Geschillencommissie
Schoonheidsbranche overeenkomstig het reglement van de Geschillencommissie. De Geschillencommissie zal in
hoogste instantie uitspraak doen bij wege van bindend advies. Het staat cliënt vrij om het geschil aan de volgens de
normale competentieregels aangewezen rechter voor te leggen, indien cliënt het geschil niet aan de
Geschillencommissie wenst voor te leggen. Het aanhangig maken van een geschil bij de Geschillencommissie heeft tot
gevolg dat cliënt niet meer gerechtigd is om het geschil aan de rechter voor te leggen. House of Brows is bevoegd om het
geschil aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche voor te leggen ingeval cliënt na het ontstaan van het geschil
schriftelijk heeft verklaard de uitspraak van de Geschillencommissie als bindend te zullen aanvaarden.

14. Recht
Op elke overeenkomst tussen House of Brows en de cliënt, evenals op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen,
bestellingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden
zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nr. 72234415. In geval van uitleg over de inhoud en
strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is
steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van deze
overeenkomst.